logo
 
© brender.eu 
The consecrations of Bishop Jantzen

Bishops Duan Yinmin and Ten Ganlin, both consecrated by Bishop Jantzen in 1949, consecrated bishops without permission of the Holy See. Especially Duan In-ming started in 1958 with one of the first consecrations of a patriotic chinese bishop.

Li Xi-ting was the first Bishop in China elected by a council of priests and laymen in the Diocese of Chengdu.

 

Bishop Jantzen 

(1) 18.10.1949          Duan Yinmin

                                  06.or 16.07.1958 Li Xi-ting [1]
                                                              07.04.1963    Fan Dao-Jiang

                                  00.00.1959   Wang Ju-guang

                                  21.12.1981    Liu Zhong-yu

                                  14.06.1985    Chen Shi-zhong

                                                                21.09.1993    Luo Duxi

                                                                 30.11.2011    Luo Xuegang 

                                  28.03.1988    Chen Muchen

                                  30.07.1989    Huang Woze

                                  30.or 31.07.1989     Xu Zhixuan

                                                                      18.10.2005    He Zeqing

                                  24.02.1992    Liu Xianru

                                  14.05.1993    Lo Bei Zhan

 

(2) 21.09.1949          Ten Gan-lin

                                   31.03.1963    Shi Ming-liang[1] According to other sources the consecrator was Wang Wen-cheng